مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسن
نام خانوادگی:عسکری
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی